arcnpu@npu.ac.th +66 0 4258 7285

เราชาวสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม บริการด้วยไมตรีจิตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การกำหนดนโยบายการพัฒนา Green Library และ Green Office ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน(Green and Sustainable Campus) มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสำนักวิทยบริการ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการ เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจและร่วมมือดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐาน ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2566 จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม สู่มาตรฐาน ห้องสมุดสีเขียว

วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ : 1.จัดหา จัดเก็บ บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนครพนมและสังคม
2. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality)และสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero)

อ่านต่อ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

การประเมินห้องสมุดสีเขียว ประกอบด้วยการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1. (GL) การประเมินด้านห้องสมุด ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่ชมรมห้องสมุดสีเขียวกำหนด ซึ่งมี 5 หมวด 12 ประเด็น 35 ตัวชี้วัด
2. (GO) การประเมินด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 1
การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Green Library | Green Office

หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

Green Library | Green Office

หมวดที่ 3
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุดสีเขียว

Green Library

หมวดที่ 4
การส่งเสริมการเรียนรู้

Green Library

หมวดที่ 5
เครือข่ายความร่วมมือ

Green Library

หมวดที่ 6
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

Green Office

หมวดที่ 7
การจัดการของเสีย

Green Office

หมวดที่ 8
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

Green Office

หมวดที่ 9
การจัดซื้อและจัดจ้าง

Green Office

โครงการ/กิจกรรม

สำนักวิทยบริการได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน โดยการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในสังคมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับรุ่นต่อไป ด้วยการร่วมมือกับองค์กรและชุมชนท้องถิ่น ได้ผลที่น่าพอใจและยั่งยืนในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน

May 31, 2024 13.00-16.30

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน” 📌วันศุกร์ที่ 31 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง

อ่านต่อ

DIY ไอเดีย REUSE

May 21, 2024 13.00 - 16.00 น.

♻️ สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม DIY 📌 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. 🌿 บุคลากรสำนักวิทยบริการและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม DIY ไอเดีย Reuse จากขวดน้ำพลาสติก ที่เหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน

อ่านต่อ

5 ส.

May 9, 2024 13.00 - 16.00 น.

📌 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:30น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม 5ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ที่บริเวณชั้น 5 สำนักวิทยบริการ โดยทำความสะอาด

อ่านต่อ

เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเป็นพื้นที่ที่สมาชิกมาเชื่อมโยงกันเพื่อแบ่งปันความรู้และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดีทางสิ่งแวดล้อม ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและลดปริมาณขยะ โดยการสร้างพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินการที่ยั่งยืนและเชิงนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคมในระยะยาว

ผู้ประสานงาน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมของห้องสมุดสีเขียว สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ตามรายละเอียดดังข้อมูลข้างล่าง ทางสำนักวิทยบริการยินดีรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของห้องสมุดสีเขียวต่อไป

นางรุ่งเรือง สงเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงาน และพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว

นางสาวนพคุณ ขันบันจง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ติดตามการดำเนินกิจกรรม จัดเก็บ รวบรวม เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินห้องสมุดสีเขียว

นายสุรนารถ สุพรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน ตามตัวชี้วัดห้องสมุดสีเขียว

ติดต่อเรา

Location:

167 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Call:

+66 0 4258 7285

Loading
Your message has been sent. Thank you!